Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA OSÓB DOKONUJĄCYCH ZAMÓWIENIA ON-LINE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych Użytkowników, tj. osób, które zarejestrowały konto na potrzeby realizacji zamówień składanych on-line za pośrednictwem serwisu zlokalizowanego pod adresem www.boxkebab.pl i www.zamow.boxkebab.pl jak również osób, które dokonują zamówienia on-line serwisu zlokalizowanego pod adresem www.boxkebab.pl i www.zamow.boxkebab.pl bez logowania się do swojego konta, jest jest HAVIN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-493), ul. Wrocławska 2, NIP: 5223164333, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000795698, NIP 5223164333, REGON 383924291, zwana dalej „Administratorem”.
2) Administrator informuje, iż do kontaktu z inspektorem ochrony danych służy następujący adres poczty elektronicznej: rodo@boxkebab.pl. Można również skontaktować się z naszym inspektorem listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych jest
HAVIN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-493), ul. Wrocławska 2, Warszawa.

3) dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:

a) realizacji zamówienia składanego za pośrednictwem serwisu zlokalizowanego pod adresem

www.boxkebab.pl i www.zamow.boxkebab.pl,

b) prowadzenia badań analitycznych i statystycznych,

c) bezpieczeństwa, ochrony przed oszustwami i zapobiegania naruszeniom prawa i dochodzenia,

roszczeń i rozstrzygania sporów, które mogą powstać w związku ze złożonym zamówieniem,

e) zapewnienia rozliczalności wykonywania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa,

f) stosowania marketingu bezpośredniego,

g) rozpatrywania reklamacji,

h) badania poziomu satysfakcji Użytkowników ze świadczonych usług,

i) kontaktu z Użytkownikiem, w szczególności w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości

w sprawie potwierdzenia złożonego zamówienia lub w przypadku braku albo błędnego opłacenia zamówienia.

4) podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika w celach wskazanym w pkt 3 jest:

a) wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Użytkownik, tj. umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na dokonywaniu zamówień produktów lub usług za pośrednictwem serwisu internetowego www.boxkebab.pl i www.zamow.boxkebab.pl ,

b) prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celu dochodzenia roszczeń i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji, badania poziomu satysfakcji Użytkowników ze świadczonych usług,

c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach gdy Użytkownik wyrazi dodatkowe zgody (a więc odpowiednio wyrażenia: zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez inne podmioty prowadzące restauracje BOX KEBAB, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego),

5) dane osobowe Użytkownika są ujawniane przez Administratora:

a) podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana

jest dostawa prezentów związanych z udziałem w Programie lub korespondencji,

b) podmiotom prowadzącym restauracje BOX KEBAB położone w pobliżu miejsca, do którego zamówienie ma zostać dostarczone – w celu dostawy tego zamówienia. Aktualna lista tych

podmiotów znajduje się tutaj.

c) osobomdostarczającymzamówieniepodwskazanywzamówieniuadres,

d) odpowiednimorganomwładzypublicznejiwymiarusprawiedliwościdziałającymnapodstawie

i w granicach przepisów prawa bądź osobom trzecim, jeżeli obowiązek udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa;

6) Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa,

7) Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych,

8) dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Uczestnikiem a Administratorem w zakresie realizacji zamówienia oraz na czas uczestnictwa w Programie. Na wypadek wystąpienia roszczeń związanych z realizacją zamówienia oraz z udziałem w Programie Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika przez okres 10 lat od dnia:

9)

a) realizacji zamówienia – w przypadku pozostałych Użytkowników,

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora udzielenia dostępu do wszystkich danych osobowych dotyczących Użytkownika, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzednim należy kierować na adres poczty elektronicznej: rodo@kebabking.com.pl.

10) Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych,

11) podanie przez Użytkownika danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym oraz żądanych przy składaniu zamówienia jest niezbędne do zarejestrowania konta, złożenia zamówienia. Niepodanie w/w danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia złożenie zamówienia on-line za pośrednictwem serwisu zlokalizowanego pod adresem www.boxkebab.pl i www.zamow.boxkebab.pl. W pozostałym zakresie wyrażenie zgód jest dobrowolne,

12) w przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody Administrator będzie przetwarzał jego dane osobowe dla celów promocji i marketingu produktów lub usług oferowanych przez inne podmioty prowadzące restauracje BOX KEBAB co w konsekwencji oznacza, iż Administrator będzie miał możliwość oferowania Użytkownikowi ich produktów lub usług. Wyrażenie zgody, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie powodowało ujawnienia tym podmiotom danych osobowych Użytkownika,

13) w przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną Administrator będzie przekazywał Użytkownikowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, poprzez przesyłanie informacji handlowych repliki montblanc na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Użytkowania dodatkowej, dobrowolnej zgody, wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Administrator będzie korzystał z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego na podany przez Użytkownika numer telefonu,

14) Użytkownikowi , który wyraził zgodę lub zgody, o których mowa powyżej (a więc odpowiednio: zgody na profilowanie tj. zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych, zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez inne podmioty prowadzące restauracje BOX KEBAB, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego), przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego żądania na adres poczty elektronicznej rodo@boxkebab.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Użytkownika którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.


Box KebabZadzwoń i zamów

22 100 58 00Godziny Otwarcia:


Sprawdź godziny otwarcia

ul. Świętokrzyska 18
Warszawa

ul. Żurawia 32/34
Warszawa

ul. Posag 7 Panien 16
Warszawa

ul. Nowa 2
Stara Iwiczna

ul. Kondratowicza 11
Warszawa

ul. Jerzego Siwińskiego 2
Legionowo