Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Wstęp

Administratorem danych osobowych gromadzonych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest HAVIN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-493), ul. Wrocławska 2, NIP: 5223164333, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000795698, NIP 5223164333, REGON 383924291, zwana dalej Administratorem”.

Administrator przetwarza gromadzone dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przepisami prawa krajowego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Administrator jest świadom zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych w sieci Internet dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa osób składających zamówienie on-line za pośrednictwem serwisu internetowego stronie www.boxkebab.pl/ i www.zamow.boxkebab.pl, zwanych dalej „Użytkownikami” oraz za pośrednictwem centrali telefonicznej pod numerem 22 100 58 00, zwanych dalej „Klientami”. Stosowane narzędzia zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:

W celu założenia konta oraz w celu złożenia zamówienia on-line Użytkownik zostaje poproszony o podanie danych osobowych niezbędnych dla świadczenia tych usług.
Klient, który chce złożyć zamówienie za pośrednictwem centrali telefonicznej zostanie poproszony o podanie danych osobowych niezbędnych do jego realizacji.

Przetwarzane są następujące dane osobowe, o ile zostały podane:

1) imię i nazwisko

2) data urodzenia

3) adres dostawy

4) numer telefonu

5) adres poczty elektronicznej

Zasady ochrony danych osobowych

1) Administrator informuje, iż do kontaktu z inspektorem ochrony danych służy następujący adres poczty elektronicznej: rodo@boxkebab.pl. Można również skontaktować się z naszym inspektorem listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych HAVIN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-493), ul. Wrocławska 2, NIP: 5223164333.

2) dane osobowe Użytkownika, w zależności od sposobu składania zamówienia, przetwarzane są w następujących celach:

a) realizacji zamówienia składanego za pośrednictwem serwisu zlokalizowanego pod adresem stronie www.boxkebab.pl/ i www.zamow.boxkebab.pl,

b) realizacji zamówienia składanego za pośrednictwem centrali telefonicznej pod numerem telefonu 22 100 58 00

c) naliczenia punktów za złożone zamówienia w przypadku Użytkowników,

d) prowadzenia badań analitycznych i statystycznych,

e) bezpieczeństwa, ochrony przed oszustwami i zapobiegania naruszeniom prawa i dochodzenia

roszczeń i rozstrzygania sporów, które mogą powstać w związku ze złożonym zamówieniem i

udziałem w Programie,

f) zapewnienia rozliczalności wykonywania obowiązków Administratora wynikających z

przepisów prawa,

g) rozpatrywania reklamacji,

h) badania poziomu satysfakcji ze świadczonych usług,

i) kontaktu z Użytkownikiem, w szczególności w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości,

iż punkty za udział w Programie zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy towarów w sprawie potwierdzenia złożonego zamówienia lub w przypadku braku albo błędnego opłacenia zamówienia.

4) podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika i Klienta w celach wskazanym w pkt 3 jest:

a) wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Użytkownik i Klient,

b) prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Użytkownika lub Klienta od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu

bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji, badania poziomu satysfakcji Użytkowników i

Klientów ze świadczonych usług,
c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach

gdy Użytkownik wyrazi dodatkowe zgody (a więc odpowiednio wyrażenia: zgody na profilowanie tj. zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych, zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez inne podmioty prowadzące restauracje BOX KEBAB, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego),

5) dane osobowe są ujawniane przez Administratora:

a) podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa,

b) podmiotom prowadzącym restauracje BOX KEBAB położone w pobliżu miejsca, do którego zamówienie ma zostać dostarczone – w celu realizacji tego zamówienia. Aktualna lista tych

podmiotów, znajduje się tutaj.

c) osobom przyjmującym zamówienia składane telefonicznie,

d) osobom dostarczającym zamówione produkty pod wskazany adres,

e) odpowiednim organom władzy publicznej i wymiaru sprawiedliwości działającym na podstawie

i w granicach przepisów prawa bądź osobom trzecim, jeżeli obowiązek udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa;

6) Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa,

7) Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników i Klientów do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych,

8) dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Uczestnikiem a Administratorem w zakresie realizacji zamówienia oraz na czas uczestnictwa w Programie. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy w zakresie realizacji zamówienia. Dodatkowo, na wypadek wystąpienia roszczeń związanych z realizacją zamówienia lub z udziałem w Programie, Administrator przetwarza dane Użytkownika i Klienta przez okres 10 lat od dnia realizacji zamówienia.

9) Użytkownikowi i Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora udzielenia dostępu do wszystkich danych osobowych dotyczących Użytkownika i Klienta, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Żądania, o którym mowa w zdaniu poprzednim należy kierować na adres poczty elektronicznej: rodo@boxkebab.pl.

10) Użytkownikowi i Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych,

11) podanie przez Użytkownika danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym oraz żądanych przy składaniu zamówienia jest niezbędne do zarejestrowania konta, złożenia zamówienia, zawarcia umowy na uczestnictwo w Programie i realizacji tych umów przez Administratora. Niepodanie w/w danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia złożenie zamówienia on-line za pośrednictwem serwisu zlokalizowanego pod adresem stronie www.boxkebab.pl/ i www.zamow.boxkebab.pl. W pozostałym zakresie wyrażenie zgód jest dobrowolne.

12) podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu oraz ewentualnie adresu dostawy jest niezbędne do złożenia zamówienia.

13) w przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody Administrator będzie przetwarzał jego dane osobowe dla celów promocji i marketingu produktów lub usług oferowanych przez inne podmioty prowadzące restauracje BOX KEBAB co w konsekwencji oznacza, iż Administrator będzie miał możliwość oferowania Użytkownikowi ich produktów lub usług. Wyrażenie zgody, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie powodowało ujawnienia tym podmiotom danych osobowych Użytkownika,

14) w przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną Administrator będzie przekazywał Użytkownikowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przesyłanie informacji handlowych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez

Użytkowania dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Administrator będzie korzystał z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego na podany przez Użytkownika numer telefonu,

15) Użytkownikowi, który wyraził zgodę lub zgody, o których mowa powyżej (a więc odpowiednio: zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez inne podmioty prowadzące restauracje BOX KEBAB, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego), przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego żądania na adres poczty elektronicznej rodo@boxkebab.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Użytkownika którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

Informacja o plikach cookies

Serwisy internetowe www.boxkebab.pl/ i www.zamow.boxkebab.pl, zwane dalej „Serwisem”, korzystają z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

2) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie

musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

3) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w

sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies sprawdź ustawienia swojej przeglądarki.

W jaki sposób mogę uaktywnić obsługę plików cookies?

1. Jeżeli korzystają Państwo z przeglądarki Internet Explorer, należy postępować następująco:

w menu przeglądarki należy wybrać „Narzędzia” i kliknąć „Opcje internetowe”; otwiera się

nowe okno

w oknie należy wybrać zakładkę „Prywatność” w pasku nawigacyjnym

następnie kliknąć na przycisk „Zaawansowane…”; otwiera się okno o nazwie „Zaawansowane ustawienia prywatności”

wtedy, gdy wyłączą Państwo „Zastąp automatyczną obsługę plików cookie”, ważne jest, aby wybrać opcję „Zawsze zezwalaj na pliki cookie dotyczące sesji”.

W plikach cookies przechowuje się informacje, których Serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Użytkowników i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Seriwsu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej. Przechowywanie plików cookies na komputerach Użytkowników jest niezbędne do podtrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki temu Użytkownik nie musi na każdej kolejnej stronie wpisywać swojej nazwy Użytkownika i hasła (logować się).

Pliki Cookies Serwisu nie są szkodliwe ani dla Państwa ani dla Państwa komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone na stronach Serwisu.

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych. Dane te są w pełni zanonimizowane. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis oraz żeby dostosować strony w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, żeby Serwis był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć.

Login i hasło

1. W celu ułatwienia logowania Serwis umożliwia zapamiętanie Państwa danych niezbędnych do logowania, zapisując je na Państwa komputerze. Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo serwis www.zamow.boxkebab.pl łącząc się z tego samego komputera, dane niezbędne do logowania (aders e-mail; hasło) są rozpoznawane automatycznie. Powyższa funkcja działa tylko wtedy, gdy Państwa przeglądarka internetowa akceptuje pliki cookies oraz po wyrażeniu przez Państwa zgody (odznaczenie zgody „pamiętaj mnie” w oknie logowanie). W trosce o Państwa bezpieczeństwo, dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła, informacje o zamówionych prezentach, danych teleadresowych – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL. W przypadku, w którym współ korzystacie Państwo z komputera z innymi osobami nie zalecamy zaznaczania opcji „pamiętaj mnie”.

Bezpieczeństwo

Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń – aby te starania były skutecznie również Użytkownik musi dbać o bezpieczeństwo swoich danych. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.

Prosimy o wpisywanie hasła podczas zakładania konta w Serwisie, które nie będzie łatwe do odgadnięcia przez osoby postronne. W celu zapewnienie bezpieczeństwa szczególne chronionymi danymi są adresy e-mail. Po założeniu konta w Serwisie, Użytkownik nie może osobiście zmienić adresu e-mail, dlatego prosimy o rejestrowania tych adresów e-mail, które są faktycznie przez Państwo używane.

Administrator dąży do zapewnienia całkowitej ochrony przetwarzanych danych osobowych, w związku z czym podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania nadużyciu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieuprawnionemu wprowadzaniu do nich zmian. W przypadku podejrzenia, że Twoje dane osobowe nie są odpowiednio zabezpieczone lub gdy istnieją dowody nadużycia, prosimy o kontakt z rodo@boxkebab.pl.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane udostępnione przez Użytkownika osobom trzecim, w szczególności dane umożliwiające zalogowanie się na Koncie.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu klientowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Witryny oferują użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas i naszych partnerów jakichkolwiek informacji, już w momencie, w którym prosimy o podanie danych osobowych osób odwiedzających. Nasze strony dają użytkownikom kilka opcji zapewniających usunięcie informacji o sobie z naszej bazy danych, umożliwiających wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych czy rezygnacji z naszych usług.

Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości, wysyłając e-mail pod adres rodo@boxkebab.pl. Pod tym adresem można zmienić informacje podane podczas subskrypcji bezpłatnych list e-mailingowych lub usunąć je z naszej bazy danych.

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszych serwisów mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności. Administrator powiadomi Użytkowników o ewentualnych zmianach w sposobie przetwarzania danych osobowych, zamieszczając breitling repliki zegarków stosowny komunikat w Serwisie i wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany w Polityce Prywatności może w każdej chwili zdecydować o zaprzestaniu korzystania z Serwisu, w tym w szczególności usunąć swoje dotychczasowe konto.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: rodo@boxkebab.pl.

Postanowienia końcowe

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy polityką prywatności a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Administratora są udzielone przez Użytkowników zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny


Box KebabZadzwoń i zamów

22 100 58 00Godziny Otwarcia:


Sprawdź godziny otwarcia

ul. Świętokrzyska 18
Warszawa

ul. Żurawia 32/34
Warszawa

ul. Posag 7 Panien 16
Warszawa

ul. Nowa 2
Stara Iwiczna

ul. Kondratowicza 11
Warszawa

ul. Jerzego Siwińskiego 2
Legionowo